PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Doplňující informace obchodní společnosti

Bear Hugs, s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 369, Bečov nad Teplou, PSČ: 364 64, Česká republika,

identifikační číslo: 083 02 952 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 38014,

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – AUTORSKÁ PRÁVA

1.2 Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.bearhugs.cz je společnost Bear Hugs, s.r.o., s výše uvedeným sídlem a zápisem v obchodním rejstříku, která je v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“). Všechna práva vyhrazena.

1.3 Autorským právem je chráněn jak obsah, tak i forma těchto webových stránek. Provozovatel je v nejvyšším možném rozsahu nositelem autorských práv k obsahu, který Provozovatel umísťuje na svých stránkách s doménou www.bearhugs.cz, taktéž na všech pod-doménách těchto stránek, a to včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

1.4 Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly (dále jen „Pravidla“). Přístupem ke stránce, jejím prohlížením či jakýmkoli užitím informací umístěných na webových stránkách Provozovatele vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Pravidly.

1.5 Společnost Bear Hugs, s.r.o., využívá vlastní know how, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu Společnosti výslovně zakázáno. Copyright (2019-SOUČASNOST) – všechna práva vyhrazena. Materiály Společnosti nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.

1.6 Materiály umístěné na této webové stránce lze užít pouze pro nekomerční, osobní účely a pokud Uživatel zachová všechna autorská práva. Provozovatel nezaručuje, že Uživatel užíváním materiálů uvedených na této webové stránce neporuší práva třetích osob.

1.7 S jakýmkoli sdělením nebo dokumentem, který na tuto webovou stránku přenesete emailem nebo jinak, bude Provozovatel nakládat jako s nedůvěrným a nevýlučným.

1.8 Na těchto webových stránkách se mohou nacházet ochranné známky Provozovatele nebo jiných osob. Nic na této webové stránce by nemělo být vykládáno jako udělení práva na užívání takových ochranných známek. Jakékoli neoprávněné užití či zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení práva.

1.9 Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.bearhugs.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případné chyby, neúplnost, nesprávnost či neaktuálnost informací uvedených na těchto webových stránkách.

 1. ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

2.1 Na stránkách www.bearhugs.cz mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů.

2.2 Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a obchodní politiku jiných společností. Provozovatel neodpovídá za obsah žádných jiných webových stránek spojených odkazem s touto stránkou.

 1. SCHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽITÍ

3.1 V souvislosti s přístupem na stránky www.bearhugs.cz může být ze strany Provozovatele vyžadováno poskytnutím některých osobních údajů Uživatele. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

3.2 V zájmu nabízení dalších našich služeb a poskytování informací, které jsou pro Vás vhodné a budou Vás skutečně zajímat, o Vás potřebujeme zpracovávat níže uvedené osobní údaje, které zpracováváme plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“).

3.3 Vaše osobní údaje můžeme především zpracovávat pro marketingové účely, jež zahrnuje zejména marketingové zpracování, jakož i cíl dále zkvalitnit naše poskytované služby. Nemusíte se tedy obávat, že bychom Vás zahlcovali nabídkou nevhodných produktů či služeb. Právní základ pro zpracování (právní titul) pro uvedené účely je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to konkrétně „Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení“, udělovaný pro účely zasílání obchodních sdělení (zejména odběr novinek – Newsletteru) a rozšíření naší nabídky též na produkty našich obchodních partnerů, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném v uvedeném souhlasu.

3.4 Souhlas udělujete vždy zcela dobrovolně a můžete jej kdykoli odvolat. Neudělení nebo odvolání souhlasu nemá žádné důsledky na využívání našich služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím našich uvedených kontaktů.

3.5 Na základě právního titulu Vašeho souhlasu zpracováváme pouze následující kategorie Vašich osobních údajů: elektronické kontaktní údaje (e-mail), jméno a příjmení, IP adresy a informace ze souborů cookies. Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Příjemci Vašich osobních údajů jsou naši zpracovatelé či třetí strany, kterým jsou nebo mohou být osobní údaje poskytovány, jako jsou např. marketingové agentury, agentury průzkumu trhu, subjekty poskytující tiskové a poštovní služby, jež jsou blíže specifikováni v dokumentu poskytovaného souhlasu. Vaše osobní údaje můžeme předat obchodním partnerům pouze s Vaším výslovným souhlasem. Pro shora uvedené účely pak zpracováváme Vaše osobní údaje vždy po konkrétní dobu uvedenou v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 1. COOKIES

4.1 „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

4.2 Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách a další anonymní údaje. Provozovatel může anonymní informace o návštěvách tohoto webu použít za účelem poskytování reklam.

4.3 Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

 1. PRÁVA SOUVIDEJÍCÍ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako uživateli jsou Vám přiznána práva podle GDPR, zejména pak:

 1. a) máte právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům a informacím které se Vás týkají dle čl. 15 GDPR; právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními dle čl. 20 GDPR;
 2. b) máte právo jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Provozovatele odmítnout využití Vašich osobních údajů pro shora uvedený účel; vznést vůči Provozovateli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; jakož i kdykoli bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
 3. c) máte právo v případě nespokojenosti se zpracováním Vašich osobních údajů podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;
 4. d) nemáte zákonnou povinnost své osobní údaje Provozovateli poskytnout, poskytujete je však svobodně a dobrovolně;
 5. e) v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR;
 6. f) Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm.
 7. g) GDPR, aniž by byly poskytnuty vhodné záruky a podmínky pro vymahatelnost Vašich práv a poskytnuta účinná právní ochrana dle GDPR;
 8. h) příjemcem Vašich osobních údajů je Provozovatel a určení zpracovatelé a příjemci, jež jsou blíže specifikováni v jednotlivých udělených souhlasech se zpracováním osobních údajů.
 9. ZMĚNY STRATEGIE SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit způsob činnosti související s ochranou osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách a bude vycházet z platných právních předpisů. Změna podmínek činnosti související s ochranou osobních dat pak nemá vliv na již poskytnuté souhlasy se zpracováním osobních údajů.

 1. CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ

7.1 Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen respektovat autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

7.2 Provozovatel může kdykoli upravit Pravidla aktualizací tohoto textu. Veškeré takové úpravy jsou pro Uživatele závazné.

 1. PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tato Pravidla se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou řešeny u věcně příslušného soudu v Praze, Česká republika.

Pokud se některé Ustanovení těchto Pravidel stane z jakéhokoliv důvodu neplatným, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.

 1. PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Provozovatel může kdykoli upravit Pravidla aktualizací tohoto textu. Veškeré takové úpravy jsou pro Uživatele závazné.

Tyto doplňující informace mají pouze informativní účel.

Zdrojem, pro tyto informace byl internet.

Provozovatel internetových stránek www.bearhugs.cz, www.bear-shop.cz, www.moto-roads.com, www.moto-roads.cz, www.coffee-burrow.cz, prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Webové stránky uvedené v předchozím odstavci spravuje společnost Bear Hugs, s.r.o.

Internetový obchod, který je součástí webových stránek www.bearhugs.cz, popř. www.bear-shop.cz je spravován společnosti Bear Hugs, s.r.o na základě těchto Obchodních podmínek.

 1. UPOZORNĚNÍ

Tyto webové stránky a jejich obsah jsou určené k užití na území České republiky a pro občany nebo rezidenty České republiky.

Bečově nad Teplou dne 24. října 2021

Jednatel společnosti Bear Hugs, s.r.o.

Dokument v .pdf si můžete stáhnout ZDE.

Omezení odpovědnosti

Bear Hugs s.r.o. se zavazuje udržovat tento web v aktuálním a přesném stavu. Pokud se přesto setkáte s něčím, co je nesprávné nebo zastaralé, ocenili bychom, kdybyste nás o tom mohli informovat. Uveďte, kde na webu se nachází tato informace. Podíváme se na to co nejdříve. Vaši odezvu zašlete e-mailem na adresu: info@bearhugs.cz.

Nezodpovídáme za ztráty v důsledku nepřesností nebo neúplnosti ani za ztráty vyplývající z problémů způsobenými nebo souvisejícími s šířením informací prostřednictvím internetu, jako jsou výpadky nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Za jakékoli ztráty, které vzniknou v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých společností Bear Hugs s.r.o. nebo jejím jménem prostřednictvím této webové stránky, Bear Hugs s.r.o. nenese žádnou odpovědnost.

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odezvou nebo žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

Bear Hugs s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují platné podmínky těchto třetích stran.

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu na této webové stránce náleží společnosti Bear Hugs s.r.o..

Kopírování, šíření a jakékoli jiné použití těchto materiálů není dovoleno bez písemného souhlasu Bear Hugs s.r.o., s výjimkou a pouze pokud není v právních předpisech stanoveno jinak (například právo citovat), pokud konkrétní obsah nestanoví jinak.

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s přístupností webu, neváhejte nás kontaktovat.