SMART a SMARTER

Marketing | SMART | 2023

Stanovení efektivních marketingových cílů metodou SMART | 2023

Každé marketingové úsilí by mělo vycházet ze stanovení marketingových cílů. Tedy metoda SMART je způsob, jak hodnotit kvalitu projektových cílů. Tedy způsob SMART nám v marketingu pomůže, jak se stanovením cílů začít.

Když společnosti začínají integrovat marketing, příliš často jdou přímo k nástrojům. Jako například, jaká jsou správná klíčová slova vedoucí k dobrým výsledkům? Měli bychom používat Facebook, Twitter nebo Google+? Měli bychom psát obsah každý den, nebo dvacet postů týdně? Měli bychom investovat do tohoto veletrhu nebo sponzorovat tuto událost?

SEO, obsah, placené vyhledávání a správa sociálních sítí, to vše jsou základní prvky úspěšného marketingového přístupu. Ale jsou to především nástroje. Vaše snaha bude mnohem úspěšnější a snadněji se nastartuje, pokud začnete s cíli a KPI.

Metoda SMART pro marketingové cíle

# 1

Pokud jde o budování a zapojení publika, ne vždy jsou vidět výsledky okamžitě. Je tedy obtížné se o tyto výsledky opírat a tvrdit, že náš postup skutečně zajistí návratnost investic. Tento druh pracovních rizik je v marketingu tedy reálný, ale vždy je nutné se snažit rizika minimalizovat. Pokud opravdu chceme riziko snížit na minimum, poslouží nám k tomu dobře podložené a měřitelné cíle.

Dosažení minimálních rizik a získání měřitelných výsledků můžeme získat pomocí metody SMART. Touto metodou zjistíte, zda je možné stanovených cílů vůbec dosáhnou, a případně v jakém časovém horizontu by se mělo těchto cílů dosáhnut.

Cíle jsou skvělé. Pomáhají nám například dokázat, jak jsme efektivní, udržují nás soustředěné a tlačí nás k tomu, abychom byli lepší. Je ale také nutné připomenout, že cíle jsou naprosto zbytečné, pokud nejsou založeny na realitě. Proto je důležité stanovit si SMART cíle. Vycházíme i z toho, že akronym SMART je možné překládat jako „chytrý“.

Zde si tedy vysvětlíme anglické originální názvy a osvětlíme si, co se za tímto chytrým názvem skrývá:

 • S – Specific – Konkrétní/Specifický – Nastavte si reálná čísla s termíny. (Neříkejte si všeobecné, chci více zákazníků.)
 • M – Measurable – Měřitelný – Ujistěte se, že můžete cíle dosáhnout. (Neschovávejte se za módní slova jako „angažovanost značky“ nebo „sociální vliv“.)
 • A – Attainable – Dosažitelný/Odpovídající – Pracujte na dosažení cíle, který je náročný, ale možný. Nesnažte se ovládnout svět za jeden víkend.
 • R – Realistic – Realistický – buďte k sobě upřímní, protože víte, čeho jste vy a váš tým schopni dosáhnout. Nezapomeňte na žádné překážky, které budete muset překonat.
 • T – Time-bound – Časově omezený/ohraničený v časovém úseku – Stanovte si termíny. Nesnažte se stále tlačit k cíli, kterého byste „jednoho dne“ mohli dosáhnout.

Wiki má svou definici

SMART / SMARTER je mnemotechnická pomůcka používaná v projektovém řízení a koučinku ve fázích stanovení cílů. Jedná se o způsob jak hodnotit kvalitu projektových cílů nebo cílů osobního rozvoje.

Můžete se setkat i s pojmem SMARTER, chcete-li „chytřejší“.

 • E – Evaluable – Hodnotitelný – Zde cíle hodnotíme z pohledu etiky, zábavy, míry zapojení. Tedy, zda má pozitivním vliv na okolí.
 • R – Reevaluable – Opakovaně hodnotitelný – Opravte předešlé chyby, najděte lepší a snadnější cestu.

Jaké jsou jednotlivé body S.M.A.R.T.E.R.

# 2

S – Specific – Konkrétní/Specifický

Specific – cíle musí být konkrétní. Musí vám poskytnout jasný a přesný cíl. Cestu, kam směřujete se svým cílem. Položte si sami sobě některé z těchto otázek, abyste si ujasnili, jaký je skutečně váš cíl:

Čeho chci dosáhnout?

Je zapojen do projektu ještě někdo?

Nakolik je pravděpodobné, že budu čelit nějakým výzvám a jaké to mohou být?

Jak dosáhnu toho, co chci?

M – Measurable – Měřitelný

Measurable – cíle musí být měřitelné. Když si zvolíte metriku, se kterou budete pracovat, bude dosažení vašich cílů snazší. Můžete si vytvořit časovou osu a porovnávat si svůj pokrok podle těchto časových cílů. Zjistíte již v průběhu času, zda plníte své cíle včas, nebo ne. Tady se tedy ptejte sami sebe:

Mám časovou osu? (Timeline)

Kdy chci tohoto cíle dosáhnout?

Jak poté poznám, že jsem dosáhl požadovaného cíle?

Attainable – Dosažitelný/Odpovídající

Attainable – cíle musí být dosažitelné. Tak tedy jsou vskutku vaše cíle reálné? Je pro vás reálné je v daném časovém horizontu dosáhnout požadovaného? Někdy jsme přesvědčeni, že můžeme dosáhnout velkých cílů, realita je pak jiná. Natavte si tedy reálné cíle, abyste na ně stačili, když se jich snažíte dosáhnout. Ale nedělejte je nedosažitelnými. Tedy se ptejte asi takto:

Je tento cíl reálný?

Nejsou to cíle dva?

Kolik nastane překážek?

Realistic – Realistický

Realistic – cíle by měly být relevantní. Každý cíl by měl mít důvod. Zvažte, zda menší cíle, jsou-li si vzájemně podobné, zda by je nešlo sloučit? Většina cílů by měla být v souladu s cíli týmu, oddělení nebo celé organizace. Separovat například cíle podle specializovaných oddělení. Tady se tedy ptejme:

Jsou mé cíle v souladu s cílem organizace?

Jsou tyto cíle slučitelné?

Stojí úkol za to?

Time-bound – Časově omezený/ohraničený v časovém úseku

Time-bound – stanovte termíny pro své cíle. Bez nich je nelze dosáhnout cílů na čas, pokud ten termín není nastaven. Je dost reálné, že s termíny budete postupem času přesouvat. Proto si určete priority v těchto termínech, aby se udržela kontinuita.

Kdy bude termín daného úkolu?

Mám vytvořit časovou osu?

Jaký úkol má jakou prioritu?

Co mohu dosáhnout za 6 měsíců?

A zapojíme tedy i dvě další metody, které jsme zmínili v předchozím odstavci.

E – Evaluable – Hodnotitelný

Evaluable – sledujte vývoj. Nedoufejte, že na konci procesu dosáhnete svých cílů, průběžně své cíle vyhodnocujte, a to po celou dobu procesu. Vyhodnocujte podle potřeby, někdy vyhodnocujte pokrok svého cíle denně, některé případy například týdně anebo jednou za dva měsíce. Ať už dáváte přednost čemukoli, ujistěte se, že své cíle neustále vyhodnocujete, abyste se ujistili, že jich následně dosáhnete. V podstatě si hlídáte již stanovenou časovou osu.

reevaluable-opakovane-hodnotiteln-bear-hugs

Readjust – určitě jste již někdy setkali s problémem na pracovišti. Je to jako když narážíte do zdi? Stále do stejné zdi? Tak tedy pokud čelíte problému se svými cíli, je čas udělat krok zpět, vše přehodnotit a znovu se přizpůsobit. Opětovné přizpůsobení ovšem neznamená zahodit cíle a vytvářet nové! Je to prostředek k dosažení cíle, způsob, jak obejít problémy, které na začátku nebyly rozpoznatelné. Tedy jak já s oblibou říkám: Znovu a lépe!“.

Určete si marketingové cíle

# 3

Definujte si cíle pro Revenue (výnosy) a i pro Brand (značku).

Cíle, které definujete pro vaši společnost, jak pro vaše konkrétní marketingové iniciativy, tak pro vaši společnost jako celek, udávají směr. Sdělují, co je prioritou, čeho chcete dosáhnout, a zajišťují odpovědnost. Při stanovování těchto cílů je důležité, abyste je stanovili pro výnosy i pro úspěch značky.

Zisk a …

Revenue – Výnosy v ekonomii podniku představují peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období, a to bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Tedy jsou započteny i pohledávky.

Příklady marketingových cílů: Revenue

 • Tak například, pro společnost založenou na produktech můžete nastavit marketingový cíl na zvýšení předplatného softwaru o 10 %.
 • Nebo další příklad, u společnosti založené na službách může být vaším cílem v oblasti příjmů zvýšit poptávku po formulářích pro zájemce o 10 %.

V tomto kroku si zamapujete konkrétní cíl Revenue a způsob, jakým způsobem chcete cíl dosáhnout.

Příklady marketingových cílů: Brand

Marketingové cíle značky se obtížněji měří, ale je nesmírně důležité je také stanovit. Vaše společnost může chtít nastavit konkrétní cíl značky, a to takový, aby byla například známá jako „odborník na analytický software“ ve vašem odvětví.

Nebo si možná chcete stanovit nějaké jednoduché cíle týkající se značky, jako je rozšiřování kvalitnějšího seznamu e-mailů, zvýšení návštěvnosti blogu, nebo získání lepší pozice ve vyhledávačích pro konkrétní seznam cílených klíčových slov.

Stanovení marketingových cílů v oblasti Revenue a Brand vám pomůže vyjádřit důležitost těchto obou typů cílů z pohledu marketingu. Cíle budou definovat, jak přistupujete k tvorbě obsahu, technickému SEO, poptávkovým kampaním a dalšímu. Jde o to, jak si nastavíte strategii úspěchu. Jakmile definujete své konkrétní cíle v oblasti Revenue a Brand, můžeme si ukázat, jak tyto cíle změříte.

Měřitelnost marketingových cílů

# 4

Určete klíčové ukazatele výkonu – KPI

Pro měření vašeho průběžného pokroku je zásadní definovat úspěch, cíl hned na začátku. Jaká kritéria, nebo klíčové ukazatele výkonu (KPI), použijete k prokázání úspěchu?

Zisk a …

KPI z anglického „Key Performance Indicator“ bychom mohli přeložit jako Klíčové ukazatele výkonnosti, nebo Klíčové ukazatele metriky. Je to metoda měření výkonnosti a úspěšnosti firmy. KPI vykazují úspěšnost firmy, a také definující zdraví firmy.  

Definování KPI pro marketingové cíle značky však bývá trochu subjektivnější. V závislosti na cílech značky, které si stanovíte, mohou klíčové ukazatele výkonu v zavedeném marketingu zahrnovat věci jako:

 • nárůst konverzace, zvýšení a úspěch (na blogu, na sociálních sítích…)
 • zvýšení přirozených sdílení obsahu na sociálních sítích
 • zvýšení procenta návštěvnosti SEO a zvýšení procenta nových návštěv vašeho webu
 • snížení míry okamžitého opuštění
 • zvýšení mikrokonverzí/splnění cílů
 • zvýšení počtu odeslaných formulářů
 • zvýšení, ale možná i naopak snížení příchozích telefonních hovorů
 • navýšení příjmů
 • zvýšení loajality návštěvníků

Přiřazením Revenue i Brandu k vašim konkrétním výkonnostním cílům KPI bude mnohem snazší následně měřit vaše úsilí, rozpoznat případný úspěch, a především také určit, zda je nutné upravit již zavedené marketingové nastavení.

Realistické marketingové cíle

# 5

Ověřte si, že to, co navrhujete, je praktické

Při realizaci metody SMART máte šanci se svým týmem analyzovat, zda jsou cíle reálné. Zda je váš tým připraven na tuto výzvu. V diskusi prezentujte své myšlenky svému týmu a požádejte o zpětnou vazbu. Poté, jakmile v dalším kroku sladíte své cíle a KPI se skutečnými časově možnými očekáváními, začněte vyvíjet efektivní marketingovou strategii zaměřenou na cíl.

 

Stanovte si krátkodobé a dlouhodobé marketingové cíle

Jak dlouho bude trvat dosažení cílů, které jste si stanovili? Přizpůsobte své cíle časovým úsekům, dle již připravené časové osy. Diskutujte o realitě, jak dlouho bude trvat, než dosáhnete svých cílů.

Přirozeně například dosáhnete některých svých marketingových cílů v krátkodobém horizontu (3/6/9 měsíců) a na splnění některých budete potřebovat více času (12/18/24 měsíců). A to je důvod, proč je při stanovování cílů tak důležité zohlednit očekávání dosažení stanovených cílů podle časové osy?

Strávíte prvních 30 až 60 dní prováděním výzkumu, analýzou dat, optimalizací aktiv a nastavením základů? Pokud tomu tak je, nemusíte začít pracovat na kontrole dosažení cílů právě po tuto dobu. Protože by tato doba mohla výrazně ovlivnit dosažených výsledků v negativním smyslu.

Stanovte u dlouhodobých cílů body pro kontrolu vývoje. Abyste měli kontrolu nad vývojem.

 

Tedy nezapomínejte a stále si opakujte

Použití metody SMART k nastavení marketingových cílů pomůže udržet vaši společnost efektivně zaměřenou na daný efektivní cíl. Ještě důležitější je, že to umožní, aby během procesu probíhaly nezbytné změny a zlepšený vývoje.

Pamatujte si, že stanovení cílů je dynamický proces. Vždy v průběhu můžete vylepšit své cíle a pracovat na nových výzvách. To vše lze stále zdokonalovat.

A nezapomeňte na kolegy. Udržujte komunikaci uvnitř společnosti otevřenou pro názory kolegů, protože celý tým se připravuje a podílí na úspěchu.

  » Soustřeďte se na marketingové cíle zaměřené na zákazníka.

  » Využívejte metrik skutečně zaměřených na zákazníka.

  » Výsledkem bude posunutí marketingové strategie na další úroveň.

Zde se můžete o článek podělit:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Skype
Line Orange