MARKETING

Strategie a řízení

Poslední aktualizace 02/02/2023

Sdílej...

Četba: 3 minuty

Marketingové řízení

Marketingová strategie 2023

Firemní strategie vzniká při vzniku plánování ve vrcholovém managementu společnosti. Nebo u menších firem jednatelem společnosti na úplném začátku. Výsledkem by měl být návrh toho, co je potřeba realizovat k dosažení cílů.

Strategií myslíme určení základního směru, výběr prostředků a metod, které naší firmu dovedou k naplnění stanovených cílů.

Varianty pro strategii určujeme podle prostředí, podle hrozeb, podle příležitostí. Snažíme se eliminovat slabé stránky, případně je zohlednit, abychom byli odolní vůči hrozbám.

Pokud mohu doporučit, podívejte se i na náš Marketingový slovník, který by vám mohl objasnit některou méně známou terminologii.

Marketingové řízení

# 1

Tento proces se skládá z analýzy marketingových příležitostí. Kdy zkoumáme trh, vybíráme cílový trh a z těchto analýz navrhneme strategii marketingových cílů. Postupem času probíhá samostatné organizování těchto marketingových činností. Proto, abychom mohli být efektivní, musíme tyto procesy průběžně kontrolovat a dokázat reagovat na změny na trhu. Případně implementovat změny pro lepší dosažení cíle. Vše děláme proto, abychom uspokojili firmy a i jednotlivce.

Jako v každém řídícím procesu i v marketingu platí, že důležitou roli hraje:

 • Plánování
 • Rozhodování
 • Komunikace
 • Motivace

Plánujeme například podle času, krátkodobě, střednědobě a dlouhodobě. Koordinujeme rozhodování dle místa působnosti, destinace. Více si řekneme v dalším odstavci.

Marketingové řízení a plánování

Marketingová plánování

# 2

Základem plánování je časová osa marketingového systému řízení, které je propojeno s plánem celé firmy. Úkolem je dosáhnout nastavených cílů v daných termínech. Ale i toto plánování musí být připraveno na neplánované změny.

Plánování je:

 • Systematické
 • Racionální
 • Operativní
 • Strategické

Marketingové plánování a proces přípravy plánu by především měl zahrnovat několik základních objasňovacích metod pro dosažení marketingových cílů:

 • Marketingový výzkum
 • Prognózování
 • Určení strategie
 • Definování marketingových cílů
 • Odhad předpokladů překážek
 • Nastavení postupů
 • Sestavení rozpočtů

Pokud se budeme držet přibližně tohoto schématu, nesmíme opomenout opět při implementaci přezkoumání výsledků v průběhu vývoje, evidování cíle a strategie stále dokola.

Marketingové plánování je jedním z nejtěžších disciplín podnikání, ale v případě úspěchu se investice vždy mnohanásobně vyplatí. Neexistuje žádná přesná formulace postupu. Každý podnik, firma je něčím specifický a plánování se musí dělat vždy na každou firmu a okruh podnikání individuálně.

Typy a styly pro plánování procesů

# 3

Plánování podle času: pro většinu podniků je důležité stanovení rozpočtu. Zde jsou základní tři časové délky plánování. Jak už jsem uvedl výše, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plánování. Pokud pominu krátkodobé, je důležitější střednědobé a dlouhodobé. Krátkodobé plánování je většinou na 3,6 a 9 měsíců. Střednědobé se pak nastavuje většinou na 24, 48 až maximálních 60 měsíců. Dlouhodobé jsou pak delší než 5 let až do nejdelšího horizontu, který bývá okolo 10 let. Ale časové úseky vám uvádím jen pro příklad. Vždy jsou odvislé od strategických plánů firmy.

Plánování podle metody: buď je to plánování s výběrem nejvýhodnější strategie pro dosažení cílů, nebo je to plánování činností podle operativní strategie.

U obou těchto metod ovšem platí, že:

 • musí monitorovat prostředí
 • musí umět zareagovat na změny
 • musí umět rozlišit, jaké části strategie se změny dotknou
 • kontrola procesů firmy shora dolů a naopak

Plánování je velmi složitý proces. Do plánování zapojte maximální počet zúčastněných ze všech oddělení. Plán vytvořte v písemné formě a uložte je na přístupné místo například na cloudovém uložišti společnosti.

Analýza trhu

# 4

Jedná se o rekognoskaci potencionální poptávky. Strašidelná věta, vím. Ale analýzou trhu potřebujeme získat mnoho užitečných a důležitých informací.

Analýza prostředí – faktory, které buď pod kontrolou, nebo nekontrolovatelně ovlivňují cíl a tím úspěch naší firmy.

Analýza potencionálního trhu – především zkoumání velikosti trhu a eventuální kupní sílu.

Analýza demografická – jakým způsobem bude místo a prostředí prospěšné pro naše úspěšné podnikání.

Analýza produktu – průzkum, který je stěžejní pro úspěch. My, abychom poskytovali produkt, či službu těm zákazníkům, kteří jej potřebují a chtějí nakupovat.

Analýza změn – je to zkoumání případných změn, ať už plánovaných, či nečekaných

Analýza okolní konkurence – konkurenční podniky v okolí, jejich silné a slabé stránky. Slabé stránky můžeme využít v náš prospěch. Ze silných stránek máme inspiraci.

Situační analýza – je to rozbor aktuální marketingové situace, kde setkává makroprostředí s mikroprostředím. Obsah situační analýzy je v marketingu skryt pod označením 5C, což znamená těchto pět bodů:

 

Marketingová analýza příležitostí pomocí metody 5C

Company – společnost/firmu, tedy naše vnitřní prostředí

Collaborators – spolupracující společnosti/firmy

Customers – zákazníci

Competitors – konkurenční prostředí

Climate, Entvironment, nebo Context – jsou makroekonomické faktory – analýza PEST

Marketingová analýza příležitostí - metoda 5C

Aby to ještě nebylo moc jednoduché, tak tuto analýzu můžeme ještě rozdělit do následujících tří částí:

1) Informační část – zde získáváme informace, a následně vyhodnocujeme, o mikro a makro prostředí. Porovnáváme konkurenční prostředí.

2) Analytickou část – kde generujeme možné strategie pomocí metod jako jsou SWOT analýza, nebo SPACE, či BCG. Vycházíme z hodnot externích a interních faktorů.

3) Rozhodovací část – objektivní hodnocení již nastíněné strategie, provádění změn a doporučení.

Informace

BCG Matice je marketingový pojem a můžeme se s ním setkat i v managementu. Vymezuje portfoliový model strategie podle americké společnosti Boston Consulting Group. Matice ukazuje spojitosti mezi tempem růstu obchodů a konkurenční pozicí společnosti.

Marketingové cíle

# 5

Pořád tady o nich píšeme, tak si i vysvětlíme, o co jde. Marketingové cíle musí být v souladu s cíli celé firmy, či společnosti. Při stanovování cílů je nutné znát současně celé portfolio firmy a brát na to ohled. Tedy podstatou je vědět, co prodávám, komu to chci prodat a také jak to budu prodávat. Marketingové cíle jsou záměry pro splnění úkolů, kde na trh dodáme produkt s přáním splnit zákazníkovi tužby a dosáhnout tím cílů firmy. Pokud chcete se chcete dozvědět více o firemní strategii, podívejte se například na tento článek o Marketingové strategii pro malé a střední firmy.

Dosažením cílů můžeme následně vyhodnocovat výkon firmy. Cíle firmy je nutné pro vyhodnocení pojmenovat. Většinou se jedná o otázky typu nekonfliktnosti otázek, systémového smýšlení, soustředěnost na určitou problematiku, potřebnost produktu apod.

Jak proniknout na trh?

Tato strategie se přímo odráží na využití tržního potencionálu produktu na trhu. Proto, abychom začali zvyšovat zájem o produkt, musíme jej správně odprezentovat. Zvýšit zájem stávajících zákazníků. Získat zájem u nových zákazníků. Přetáhnout zákazníky konkurence.

Jak dále trh rozvíjet?

Rozšířením stávajícího trhu například o novou lokaci. Se stávajícím produktem podpořit produkt nový. Vytvořit segmentaci trhu a případně upravit/modifikovat produkt pro lokální potřebu/zvyk. Případně změnit psychologickou diferenciaci produktu pomocí úpravy lokální reklamy.

Jak dále rozvíjet produkt?

Předpokládáme, že na nový trh bude vyvinut nový produkt. Na současné trhy je nutné produkt inovovat, nebo modifikovat. Nejen změnit barvu a označení produktu, ale reálné, viditelné, hmatatelné změny. Ale především rozvojem nových produktů.

Pokud bych celou stránku mohl shrnout, tak nám ze všeho vychází informace, že marketingová strategie je dlouhodobý taktický proces pro dosažení efektivní investice omezených finančních prostředků firmy pro zvýšení prodeje a udržení si náskoku před konkurencí.

Zde se můžete o článek podělit:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Skype
linka ozubená kolečka